#

«مرکز تئاتر توانش» به عنوان مرکزی تخصصی برای کودکان و نوجوانان در عرصه بازیگری همواره کوشیده است تا بهترین فضای آموزش و تمرین را در اختیار هنرجویان و مخاطبان خود قرار دهد. این موضوع آنچنان مهم است که به جرات می توان گفت توانش تنها مرکز تئاتری است که در شرایط همه گیری بیماری کرونا کلاس های خود را جهت جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری و حفظ سلامت هنرجویان، مدرسان، والدین و کارکنان خود در فضای باز و یا بسیار بزرگ برگزار نمود تا بدین وسیله ثابت نماید که همچنان یکی از بهترین فضاهای آموزشی را در شرایط بحران دارا می باشد.