#

«آموزشگاه بازیگری توانش» از بدو تاسیس همواره سعی نموده است تا با بهره گیری از اساتید پیش کسوت، با تجربه و کارآزموده درکنار مدرسین جوان، مطرح و عالیرتبه در رسته های مختلف هنرهای نمایشی گام بلندی در آموزش با کیفیت برداشته باشد تا در کنار آموزش به نسل جدید، هنرجویان از تجارب و دانش مدرسانی که سالیان متمادی به امر مهم آموزش پرداخته اند بهره مند گردند.