#

برای ثبت نام در کلاس های آموزشگاه بازیگری توانش در ساعات اداری و روز های غیر تعطیل

با شماره تلفن های 77888205 – 77888206  تماس حاصل نمایید

و از کلاس های در حال برگزاری مطلع شوید.