#

دوره سوم اجرای هنرجویان توانش شامل تولید سه نمایش به نام های: من،تو او ، پرنسس و آخرین فرمان بود. نمایش من، تو، او موضوعی محیط زیستی داشت و هنرجویان ۱۰ تا ۱۴ سال در ترم سه به اجرای آن پرداختند. نمایش پرنسس یک داستان فورکلور را روایت می کرد که هنرجویان ۱۰ تا ۱۴ سال بازیگری در ترم دو بازیگران آن بودند و نمایش آخرین فرمان به موضوع حماسی آرش کمانگیر می پرداخت که توسط هنرجویان ۱۴ تا ۱۷ سال در ترم سه بازیگری تولید گردید. مدرسان و کارگردانان این سه نمایش آقایان مجتبی کاظمی و داود زارع بودند. این سه نمایش در سه شب متوالی و از ۲۷ تا ۲۹ خرداد ۹۸ به روی صحنه رفت و در حالی که با استقبال فراوان مخاطبان همراه بود به علت شروع اجرای نمایش مبارک و قالیچه پرنده(ویژه کودکان) تمدید نگردید.