#

پنجمین دوره اجرای هنرجویان آموزشگاه بازیگری توانش با تولید سه اثر برجسته ی دیگر همراه بود. نمایش های بن بست، اجازه ما نخوندیم و قصه مبارک و تبارک به روی صحنه رفت

گالری