#

نخستین دوره اجرای هنرجویان «آموزشگاه بازیگری توانش» که شامل خوانش دو نمایشنامه و یک اجرای نمایش بود در تاریخ ۱۱ و ۱۲ مهرماه ۹۷ برگزار گردید. در این دوره ۳۸ هنرجو به روی صحنه رفتند و مدارک پایان دوره ی مقدماتی خود را دریافت نمودند. در این برنامه هنرمندانی چون: استاد جواد انصافی، محمود راسخ فر، مهدی قلعه، پرستو گلستانی و حمید عبادی حضور داشتند.