#

برچسب های مرتبط

نمایش های رنگین کمان، پدر و اتفاقات عجیب ۱۶ سالگی به روی صحنه رفتند

نمایش های رنگین کمان، پدر و اتفاقات عجیب ۱۶ سالگی به روی صحنه رفتند

  • 7 تیر 1402
  • نمایش های «رنگین کمان» حاصل کلاس بازیگری کودکان 6 تا 9 سال با هدایت خانم نرگس اصغری، نمایش «پدر» کاری از هنرجویان ترم مقدماتی کلاس بازیگری نوجوانان ۱۴ تا ۱۸ سال با هدایت خانم راحله شمس آبادی و نمایش «اتفاقات عجیب ۱۶ سالگی» تولید کلاس بازیگری نوجوانان ۱۶ تا ۲۰ سال با هدایت آقای داود