#

فراز فراهانی متولد ۹۳/۷/۹ است. او به تازگی و از آبان ۱۴۰۰ بهتوانش آمد و به جمع هنرجویان کلاس بازیگری ۶ تا ۹ سال پیوسته است و در همین فرصت کوتاه خود را بسیار فعال نشان داده است.

برای فراز عزیز، هنرجوی کوشا و پرتوان «آموزشگاه بازیگری توانش» پیروزی و درخشش آرزومندیم.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

ناشناس,